Kompleksowe rozwiązania dla domu i firmy
  • Adres

    Gavra | NIP: 8451388312

    ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko
  • Telefon

    87 428 62 44
    kontakt@gavra.pl

Regulamin usług serwisowych

Ważny od 1.02.2019


1. Firma GAVRA Agnieszka Niedźwiecka z siedzibą 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6; NIP: 8451388312, świadczy usługi diagnostyczno/ serwisowe w zakresie  diagnozy awarii, uszkodzeń produktów i usług,  a także naprawy i regulacji:
-  stolarki otworowej (bramy garażowe, bramy przemysłowe, drzwi, napędy, okna, rolety)
-  automatyki do bram (napędy do bram wjazdowych, garażowych, szlabany, domofony, systemy parkingowe, automatyka do rolet, sterowanie radiowe),
- montażu stolarki otworowej i automatyki do bram.

2. Usługi diagnostyczno/ serwisowe świadczone przez firmę GAVRA są płatne, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług diagnostyczno/ serwisowych GAVRA.
3. Zasady realizacji usługi Diagnostyczno / serwisowej:
Usługę diagnostyczno serwisową realizujemy na podstawie pisemnego zlecenia ze strony klienta (Zamawiającego).
 Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji wówczas, gdy:
- jest poprawnie złożone poprzez stronę internetową www.gavra.pl
- w uzasadnionych przypadkach jest złożone w formie pisemnej (list polecony, faks, e-mail).
- zlecający akceptuje warunki ogólne świadczenia usług diagnostyczno/ serwisowych GAVRA.
- zlecający akceptuje koszty wynikające z aktualnie obowiązującego cennika usług diagnostyczno/serwisowych GAVRA.
- zlecający nie posiada przeterminowanych płatności wobec GAVRA.
- Zlecenie zostało pisemnie (e-mail; faks; list)  potwierdzone jako przyjęte do realizacji przez dział handlowy/serwisowy GAVRA.
- GAVRA może odmówić przyjęcia do realizacji usługi diagnostyczno/ serwisowej bez podania przyczyny.
4. Dodatkowe czynności wymagane ze strony klienta w ramach realizacji usługi diagnostyczno/ serwisowej:
- przekazanie przed ustalonym terminem wizyty, informacji na temat urządzenia (producent, model, typ, wyposażenie). W przypadku braku oznaczeń urządzenia, dopuszcza się  wykonanie i przesłanie do działu handlowego/ serwisowego GAVRA zdjęć urządzenia, akcesoriów (fotokomórki, lampy), pilotów.
- przygotowanie dokumentacji techniczno rozruchowej urządzenia (jeżeli klient taką posiada).
- zapewnienie swobodnego dostępu do urządzenia w trakcie wizyty diagnostyczno serwisowej, w tym utwardzonego podjazdu do posesji.
- udostępnienie (bezpłatne) zasilania 230V, celem ewentualnego podłączenia przez pracownika GAVRA elektronarzędzi lub źródła światła niezbędnych dla skutecznego przeprowadzenia usługi diagnostyczno/ serwisowej.
- zebranie i przekazanie do biura GAVRA przed ustalonym terminem wizyty informacji na temat anomalii w pracy urządzenia.
- w trakcie wizyty serwisowej wymagana jest obecność klienta lub osoby upoważnionej, zwłaszcza w momencie odbioru wykonanych prac lub sporządzania protokołu z wizyty diagnostyczno/serwisowej.
- podpisanie protokołu wizyty diagnostyczno/ serwisowej dla potwierdzenia przeprowadzonych działań i wynikających z nich kosztów.
5. Zakres podstawowej usługi diagnostyczno/serwisowej
- dojazd do klienta zgodnie z cennikiem usług diagnostyczno/serwisowych GAVRA.
- sklasyfikowanie urządzenia (określenie producenta urządzenia, modelu, wyposażenia dodatkowego)
- diagnoza pracy i ewentualnych anomalii lub uszkodzeń (sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, diagnoza pracy, diagnoza uszkodzeń)
- opcja 1:  Usunięcie awarii (jeżeli do usunięcia awarii nie są wymagane części zamienne, a czas pracy związany z usunięciem awarii nie przekracza 1,0 godziny)
- opcja 2:  Usunięcie awarii (jeżeli do usunięcia awarii są wymagane części zamienne, a pracownik GAVRA posiada je ze sobą. Dodatkowo klient akceptuje koszt naprawy z użyciem części zamiennych oraz koszt całkowitego czasu  pracy związanego z usunięciem awarii. Łączny koszt naprawy w tym przypadku nie może przekroczyć 600,- złotych (w tym podatek VAT). Brak akceptacji wyceny naprawy nie zwalnia  Zamawiającego  z poniesienia podstawowego kosztu wizyty diagnostyczno serwisowej.
- opcja 3:  W przypadku braku możliwości usunięcia awarii od ręki, następuje przerwanie dalszych prac, a następnie sporządzana jest wycena naprawy (przez wykonującego usługę diagnostyczno/ serwisową  lub przez biuro handlowe GAVRA), zawierająca koszt części, robociznę, ponowny dojazd i przewidywany termin wykonania. Dalsze prace prowadzone są po pisemnej akceptacji wyceny). Brak akceptacji wyceny naprawy nie zwalnia  Zamawiającego  z poniesienia podstawowego kosztu wizyty diagnostyczno serwisowej.
- podstawowa regulacja i czyszczenie elementów urządzenia. Niezależnie od zakresu napraw, usługa diagnostyczno serwisowa obejmuje: smarowanie i oliwienie elementów tego wymagających (rolki, sprężyny),
- regulacja (rolki, sprężyny, zawiasy)
- czyszczenie (usuwanie owadów, pajęczyn, innych silnych zabrudzeń mających wpływ na poprawną pracę urządzenia.
- przedstawienie zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej (kopia protokołu wizyty diagnostyczno/serwisowej). Dokument jest załączany do dowodu zakupu i przesyłany klientowi pocztą tradycyjną lub e-mail.
6. Wizyta diagnostyczno serwisowa nie obejmuje:
-  czyszczenia konserwacyjnego i podnoszącego estetykę urządzenia jak np. mycie, polerowanie, zamiatanie, odgarnianie śniegu, usuwanie ziemi, wycinkę traw  i krzewów, etc.
-  prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie, cynkowanie, etc).
- montażu i serwisu urządzeń nie przewidzianych w zleceniu potwierdzonym przez biuro handlowe GAVRA.

7. Płatności:
- Każda wizyta diagnostyczno /serwisowa jest odpłatna, w wyłączeniem prac diagnostyczno serwisowych prowadzonych w ramach gwarancji na wykonaną usługę montażu lub serwisu.
- Płatność za wizytę diagnostyczno/serwisową może nastąpić z góry w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji przez dział handlowy/ serwisowy GAVRA.
- płatność za wizytę diagnostyczno /serwisową musi nastąpić gotówką najpóźniej w momencie zakończenia wizyty diagnostyczno serwisowej.
- Płatność przelewem po wykonaniu usługi możliwa jest jedynie po pisemnej akceptacji działu handlowego/ serwisowego GAVRA w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji zlecenia usługi diagnostyczno/ serwisowej.
-  Z opłaty nie są zwolnione wizyty diagnostyczno/ serwisowe związane z wymianą produktów lub części będących na gwarancji, a nie zakupionych w firmie GAVRA (wówczas z opłaty zwolniona jest jedynie reklamowana część/ produkt).
- W przypadku podmiotów gospodarczych, płatność w formie odroczonej (przelewem)  musi być zaakceptowana przez firmę GAVRA w momencie przyjęcia zlecenia usługi diagnostyczno/ serwisowej.
8. Rezygnacja z usługi Diagnostyczno serwisowej
- Klient może zrezygnować z przyjętej do realizacji usługi diagnostyczno/ serwisowej, bezpłatnie., o ile rezygnacja nastąpi w formie pisemnej przed wyznaczonym terminem wizyty diagnostyczno/ serwisowej.
- W przypadku rezygnacji z wykonania usługi diagnostyczno/ serwisowej po przyjeździe pracownika GAVRA w umówionym terminie, klient może zostać obciążony kosztem dojazdu pracownika GAVRA.

9. Gwarancja:
- GAVRA deklaruje, że wszelkie działania w ramach usługi diagnostyczno/ serwisowej  wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami producentów urządzeń, a także zgodnie z obowiązującym prawem.
- GAVRA deklaruje, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania oferowanych przez siebie usług.
- GAVRA deklaruje, że części zamienne stosowane w ramach usługi diagnostyczno/ serwisowej są nowe, dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej. W przypadku użycia używanych części zamiennych, GAVRA zobowiązuje się poinformować o ww. fakcie Zamawiającego przed  ich zastosowaniem,  uzyskać na ich zatosowanie zgodę zamawiającego oraz potwierdzić ów fakt  na protokole prac diagnostyczno / serwisowych.
- na wykonaną usługę GAVRA udziela 6 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku spełnienia wszystkich zaleceń  wydanych przez GAVRA, wynikających z przeprowadzonej usługi diagnostyczno/ serwisowej.
- Gwarancja nie obowiązuje, jeśli konfiguracja, wyposażenie, lub środowisko pracy urządzenia będącego przedmiotem wizyty diagnostyczno/ serwisowej są niezgodne z zaleceniami producenta urządzenia, są użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi normami i przepisami.